درباره ما

شــرکت پــارس پتـرو مرواریــد (سـهامى خــاص) در ســال 1388 تاسـیس گردیده است و با پروانــه بهره بـردارى تولیــد انــواع رزیــنهاى پلــى یورتــان، کفپـــوش اپوکســـى، عایـــق رطوبتـــى، چســـب و رنـــگهاى صنعتـى و ساختمانى در شـــهرك صنعتــى شــکوهیه فعالیـت دارد و بــه عنـوان یـک تولیــد کننــده و پیمانـکار اجـراى پـروژه هــاى عمرانـى در موضوعـات فـوق مطـرح مـى باشـد ایـن شـرکت بـا در اختیـار داشـتن متخصصیـن بـا تجربـه در امــر تولیــد و آمــاده ســـازى رنــگ هــاى صنعتــى و مصــالح پایــه پلـــى یورتـــان و اپوکســـى مخصــوص انـــواع کفپـوش هــاى پارکینگـى، ورزشــى، صنعتـى و بیمارســتانى بـا تیـم مجـرب و کامــل اجرایـى آمادگـى انعقــاد قراردادهـاى تامیـن و اجــرا بـه هـر میـزان و در هـر نقطـه از کشـور ً یــا خــارج از کشـور بــراى کارفرمایــان محتـرم دارد.

null

کفپوش ها

در بین پلیمرها، پلی یورتانها بالاترین مقاومت سایشی را دارند و باتوجه به خواص دیگر آنها نظیر مقاومت خوب شیمیایی، قابلیت ازدیاد طول در نقطه پارگی، ایجاد سطح عایق رطوبتی و یکپارچه و مقاومت خوب به شرایط جوي و مقاومت بالا به خمیدگى و تحرکات صفحات بتن مانند درز ژوئن یکى از بهترین گزینه ها براي کفپوش هاى پارکینگ هستند.

null

پایه ساختمانی

این گروه محصولات تنوع بالایی داشته و مناسب انواع سطوح و کاربردها، تولید و عرضه می گردد. محصولات این خانواده بر پایه رزین هاى اکریلیک و گروهى از رزین هاى تخصصى اپوکسى تولید می گردند و با توجه به خواص شیمیایی و مکانیکی این رزین طیف وسیعی از کاربردها را شامل میشود .

null

رنگ های صنعتی

سازه هاي فلزي و بتنی همواره در معرض خوردگی و آسیب قرار دارند. در حالى که رنگهاي صنعتی این مجموعه جهت محافظت از این سازه ها در مناطق مرطوب کنار دریا و مناطق خشک و سایر مناطق آب و هوایى و ... در برابر عوامل جوي و محیط هاي خورنده باعث طول عمر بیشتر این سازه ها می گردند.

null

رنگ های ساختمانی

این گروه از محصولات تولیدى شرکت بر پایه رزین هاى آب پایه و آلکیدى طراحى و ساخته مى شوند این رنگ ها با محیط زیست سازگار بوده و به سهولت قابل اجرا مى باشند و همچنین مى توانند در سطوح داخلى ساختمان ها نیز جهت رنگ آمیزى استفاده شوند.